Stöd för en gemensam kunskapsbas

Goda förebilder med ett gemensamt förhållningssätt till måltiden är en förutsättning om måltiden ska bidra till elevens lärande och skolans hälsofrämjande uppdrag. Därför behöver skolpersonalen känna till vilka förutsättningar och fakta som gäller vid måltiden.

Som ett stöd för arbetet med ett gemensamt förhållningsätt har vi tagit fram tre Power Point-presentationer. Ett material som ska ge skolpersonalen, lärare, fritidspedagoger, måltidspersonal, rektor och elevhälsa en gemensam kunskapsbas så att skolan kan arbeta med måltiden som ett bidrag till lärande, studiero och trygghet. Boka in ett gemensamt möte, ta med presentationerna och berätta varför skolan behöver arbeta tillsammans för att ta tillvara på skolmåltidens potential och vad verksamheten själv kan vinna på det!

Presentationsunderlag I
Presentationsunderlag II
Presentationsunderlag III


Gästens väg

Med checklistan Gästens väg kan en skola och en skolrestaurang enkelt upptäcka vilka förbättringsområden som finns, dessa kan sedan utvecklas och bidra till gästens ökade matlust, lärande, trygghet och studiero.

Gästens väg är en del av materialet i Handboken för schemalagda måltider som du enkelt kan ladda ner och skriva ut för ert arbete i er skolrestaurang. Checklistan fungerar som ett underlag till en observationsstudie där ni kan använda alla eller delar av checklistan. Det är en fördel att återkommande genomföra Gästens väg varje år för uppföljning.

Checklista Gästens Väg, PDF