Halland

I Halland samarbetar kommunerna och regionens måltidsverksamheter genom ett nätverk.

Eva Nolenstam från Region Halland ser nyttan av att vara med i Måltid Sverige – Det är viktigt att vi kan ta del av den forskning som kan gagna oss. Det är också viktigt att vi samarbetar kring utveckling av de offentliga måltiderna.

Regional tillväxtstrategi, Ett styrkeområde – Grön Tillväxt

Med grön tillväxt avses här främst förnybar energi och rå­varor, högkvalitativa livsmedel samt produkter och tjänster från jord, skog och vatten. Halland har goda naturgivna förutsättningar, hög kunskaps­nivå och en välutvecklad struktur för industri, lo­gistik och företagande inom områdena jord, skog och vatten. Flera kompetenta aktörer finns i Halland som kan utföra aktiva insat­ser för innovation och förnyelse inom grön tillväxt. Med nationell kompetens i länet inom exempelvis förnybar energi och med logistiska fördelar kan högskola och samhälle tillsammans med den storskaliga och småska­liga företagsstrukturen öka förädlingsgraden och skapa tillväxt inom det gröna området. Livsmedelssektorn står inför stora utma­ningar. Från övergripande globala frågor som livsmedelsförsörjning, livsmed­elssäkerhet och hållbarhetsfrågor till konsument- och andra samhälls­efterfrågade mervärden. Mat med spårbarhet, äkthet, ekologiskt, lokalt och hälsosamt är några exempel på områden med ökad efterfrågan och tillväxtpotential. Den halländska livs­medelssektorn är en av länets mest specialiserade branscher, vilket skapar goda tillväxtmöjligheter längs hela kedjan från råvaruproduktion till högförädlade livsmedel och tjänster. Goda möjligheter till samverkan och innovationsutveckling finns också med angränsande sektorer som upplevelse- och hälsosektorn. Läs mer om Region Hallands tillväxtstrategi här>>

Offentliga måltider i Halland

Läs om måltidsverksamheterna i länkarna nedan!

Region Halland

 

Falkenbergs kommun 

Halmstad kommun

Hylte kommun

Kungsbacka kommun

Laholms kommun

Varbergs kommun