Samarbete för minskat matsvinn

Matsvinnet förekommer i hela produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan för livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Beroende på produkt varierar svinnet mellan 10 och 50 procent i hela kedjan. Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Det mesta av matsvinnet slängs i hushållen, ca 45 kg per person och år och då är även det som slängs via vasken och avloppet med. Men det finns svinn i alla led inom livsmedelskedjan och beräkningar från 2014 visar att det från storköken slängs motsvarande ca 1 kg matsvinn per person och år. Förutom att det är dumt att slänga pengar i sophinken är svinnet dåligt för miljön. Ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö är att minska sitt svinn.

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att, i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, arbeta för ett minskat matsvinn. Uppdraget sträcker sig över tre år, 2017- 2019. Som en första del i uppdraget ska en handlingsplan för minskat matsvinn tas fram. Den ska visa hur Sverige långsiktigt ska arbeta med att minska matsvinnet. Åtgärderna ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet ”att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentledet och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlust efter skörd” uppnås. Regeringsuppdraget om minskat matsvinn är en del av Livsmedelsstrategin. Myndigheterna ska jobba tillsammans för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Det innebär åtgärder hela vägen från producenterna av maten till konsumenten som äter den. De åtgärder som tas fram i handlingsplanen ska även bidra till regeringens arbete med att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion, samt en cirkulär ekonomi.

SaMMa

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket samverkar med ett stort antal aktörer i SaMMa (samverkansgruppen för minskat matavfall). SaMMa är ett nätverk för myndigheter, forskare, intresseorganisationer och livsmedelsbranschen, med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan. Alla är välkomna att delta i SaMMa!

Syftet med samverkansgruppen, SaMMa, är att genom att vara kontaktyta och informationssamlare verka för ett minskat matsvinn, och därigenom även minskat matavfall.

Läs mer om SaMMa genom att klicka på länken här>>

 

Mer information

Livsmedelsverket

På Livsmedelsverkets hemsida finns många goda råd om hur matsvinnet kan minskas, Läs genom att klicka på länken här >>

Via länken här kan du läsa om datummärkning och vad som är viktigt att tänka på kring förvaring av livsmedel>>

Powerpointpresentation om matsvinn och åtgärder>>

Naturvårdsverket

På Naturvårdsverketes hemsida finns information och användbara länka om matsvinn, se länken här>>

Regeringen

På Regeringens hemsida finns hela livsmedelsstrategin och hur information om hur arbetet fortgår. Läs om livmedelsstrategin här >>

 

Exempel från offentliga måltider

Läs om Göteborgsmodellen för mindre matsvinn i menyn till vänster!