Väl godkänt för skolmåltiden

-Ett treårigt projekt som främjar arbetet med fullföljda studier i skolan

Många skolmåltider i Sverige behöver förbättras, det är idag en outnyttjad resurs vars form och förbindelse med den pedagogiska verksamheten bör ses över och utvecklas. På flera håll har man kommit långt med ökad andel närproducerad, klimatsmart och ekologisk mat. Men för att eleverna ska gynnas av den goda maten måste måltidsmiljön, ett pedagogiskt förhållningssätt och tiden för måltiden ges rätt förutsättningar så att eleven kan ta dela av det som serveras. Att i ro, tillsammans med vuxna förebilder få hämta kraft och orka prestera hela skoldagen. Energiintaget under skoldagen har en tydlig koppling till elevernas prestation och vi vet att skolmat som hamnar i magen är strategiskt viktigt för den psykosociala skol- och arbetsmiljön, både för elever och för personal.

Skolan har ansvar för hela skoldagen. För att lyckas med skolans måluppfyllelse och att driva skolan i en riktning som faller inom ramen för en hållbar utveckling behöver all personal inom skolan samverka. Skolan behöver nödvändigtvis inte fler kompetenser utan den behöver synliggöra de som redan finns och bygga på relationerna och samarbeten dem emellan.

Skolmatsakademin har därför fått i uppdrag att leda det 3-åriga projektet Väl godkänt för skolmåltiden. Det gör vi tillsammans med tre följeforskare från Örebro universitet och fyra pilotskolor inom Skolmatsakademin i Västra Götaland. Med schemalagda måltider vill vi visa på hur man kan nå skolans måluppfyllelse och med redan givna resurser främja elevens harmoniska utveckling.

Mål

Projektets primära mål är att fler elever går ut skolan med fullföljda betyg som ett bidrag till en mer jämlik hälsa och bättre levnadsvillkor för alla. För att uppnå detta undersöker vi en metod för att bland annat minska elevernas stress och samtidigt öka elevens näringsintag samt utveckla det gemensamma arbetet för elevernas lärande i skolan.

Syfte

Projektets syfte är att landa i en modell för schemaläggning av måltider under lektionstid. Med det menas att eleverna tillsammans med sin lärare går till matsalen efter lektion för att sitta ner på bestämda platser och därefter återgå till samma eller en annan lektion. Först därefter går eleven på rast. Schemalagd lunch skall implementeras och testas, det pedagogiska förhållningssätet till pedagogiska skolmåltider skall utvecklas och erfarenheterna och resultat skall därefter spridas.

Samarbete

I projektet arbetar vi för en samverkan mellan den pedagogiska verksamheten och måltidsservice för att stärka samarbetet och dialogen mellan pedagoger, skolkökspersonal, schemaläggare och elevhälsopersonal på skolan. Med schemalagda lunch får skolan en struktur som ger eleven goda levnadvanor. Med schemalagda måltider möts alla elever av en näringsriktig måltid tillsammans med vuxna förebilder. Skolan ger eleverna en trygg och lugn måltids situation, en tid att sitta ner och prata med vuxna och vänner, tid att som ger eleven möjlighet att äta upp maten och kanske ta om.

Deltagare

Skolmatsakademins nätverk består av folkhälsoplanerare, kostchefer, måltidspersonal och pedagogisk personal som genom sitt yrke kommer i kontakt med skolmåltiden. Nätverket har identifierat konceptet ”integrerade och lärande skolmåltider” som ett viktigt fokusområde de kommande åren. Möjlighet att vara med i projektet har alla skolor som inom Västra Götalandsregionen är med i Skolmatsakademin. Målet är att fyra pilotskolor som skall medverka. Ännu så länge arbetar vi med två, Karl Johansskolan i Majorna-Linné, Göteborg och med Trädgårdsstadens skola i Skövde. Rekrytering av ytterligare två skolor pågår. Pilotskolorna skall, om möjligt, vara strategiskt utspridda över regionen och vi vänder oss till samtliga skolor inom låg-, mellan- och högstadiet.

Följeforskare

Projektets följeforskare tillhör Örebro universitet och de utgör en grupp forskare som har tidigare erfarenheter av att studera skolans måltid i relation till lärande. Gruppen består av Johanna Björklund, Charlotta Pettersson och Sara Frödén. Läs mer om dem lite längre ner på denna sida!

Finansiering

Projektet finansieras av Västra Götalands folkhälsokommission och pågår mellan mars 2018 – april 2021. RISE Jordbruk och Livsmedel driver projektet med Lina Andersson Fasth som projektledare.

Följ projektet

Via Skolmatskademins Instragram- och Facebooksidor @skolmatsakademin #välgodkänt

Via Skolmatsakademins hemsida>>

Läs om satsningen Kraftsamling fullföljda studier i Västra Götaland via länken här>> 

Presentation med bild och ljud

Se och lyssna på presentation av Väl godkänt för skolmåltiden med projektledare Lina Andersson Fasth

Klicka på bilden till vänster!

Lina Andersson Fasth är projektledare för Väl godkänt för skolmåltiden. Lina är utbildad lärare, kock och måltidspedagog. Hon arbetar delvis som yrkeslärare inom restaurangutbildning samt är måltidsutbildare inom offentlig gastronomi.

Mejl: lina.anderssonfasth@ri.se

Telefon: 010-516 69 37

Johanna Björklund är docent i miljövetenskap och lektor i biologi vid institutionen för naturvetenskap och teknik. Hon är programansvarig för Måltidsekologiprogrammet. Johanna har kursansvar för kurser med på fokus på mat-, miljö- och hållbarhetsfrågor inom detta program samt undervisar även inom lärarprogrammet, åk 4-6 och förskolärarprogrammet, praktisk naturvetenskap. Johanna har i sin tidigare forskning land annat tittat på miljöpåverkan av måltider i offentlig sektor och att använda skolmåltiden som pedagogiskt redskap.

Charlotta Pettersson är lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Charlotta undervisar samt har delkursansvar på Specialpedagogiska programmet samt i specialpedagogik på lärarutbildningen. Hon har en tidigare bakgrund som forsknings- och utvecklingssamordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Sara Frödén är lektor i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Hon är kursansvarig och undervisar i stort antal kurser inom lärarutbildningen, främst på förskollärarprogrammet. Hon har ett brett forskningsintresse som inbegriper barn, plats, mångfald och hållbar utveckling, ofta med en didaktisk ingång.