Måltidskunskap

Forskning inom ämnet Måltidskunskap är uppbyggd i samverkan med olika discipliner med gemensamma forskningsfrågor kring måltiden. Tre programområden har definierats: Måltid som upplevelse och estetisk gestaltning, Hälsosam, säker och hållbar måltid och Måltiden i samhällsrummet. Den teoretiska ramen för utbildning, forskning och estetisk gestaltning vid Grythytte akademi präglas av ”The Five Aspects Meal Model” (FAMM). Utifrån modellen härleds en rad frågor om rummets, mötets, produktens, styrsystemets och atmosfärens/stämningens betydelse för måltiden. De fem aspekterna är centrala för måltidskunskapens identitet och gäller som utgångspunkt för ämnets och akademins verksamhet. Forskningen såväl som utbildningen baseras på de tre kunskapsformerna teori/vetenskap, hantverk/praktisk kunskap och tillämpad estetisk gestaltning. Den pågående forskningen tar avstamp i teori/vetenskap men hämtar inspiration och forskningsfrågor från praktisk kunskap inom restaurang- och hotellbranschen och näraliggande verksamheter. Den estetiska gestaltningen är en del av forskningen eftersom akademien enligt regeringsbeslut (1991) ska verka för restaurangnäringens estetiska gestaltning.

 

Måltidsekologi

Måltidsekologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde med förankring i kandidatprogrammet Måltidsekolog, som är ett samarbete mellan institutionen för Naturvetenskap och teknik och Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Forskningen bedrivs inom flera olika ämnesområden parallellt i olika projekt eller gemensamt. Möjliga ämnesområden är måltidskunskap, biologi, ekologi, miljövetenskap, sociologi, kulturgeografi, etnologi, historia m.fl. Forskningen integrerar olika vetenskapliga metoder samt utvecklar nya. Den vetenskapliga grunden är agroekologi och måltidskunskap, och man tar utgångspunkt i gården alternativt måltiden. Inom Måltidsekologiskt forum bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med aktörer i samhället, exempelvis livsmedelsproducenter, grossister, dagligvaruhandel, restauranger och storhushåll, kockar samt rådgivare.

Åsa Öström

Professor Måltidskunskap, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.

Åsa Öström är forskare i måltidskunskap på Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan.

Länk till Åsa Öström, Örebro universtitet

Johanna Björklund

Universitetslektor

Johanna Björklund är programansvarig för måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet. Hon har även medverkat som följeforskare i Region Örebro läns projekt ”Hållbara måltider i Örebro län” och där sett hur offentliga måltider har en potential som drivkraft för förändring.

Länk till Johanna Björklund, Örebor universitet
Johanna Björklund