Lärande hållbara måltider

Vi kan göra världen lite bättre varje dag

Lärande Hållbara Måltider är en verksamhet i Göteborgs Stad som fungerar som en stödfunktion till skolor och förskolor i alla stadsdelar. Arbetet riktar sig till rektorer, förskolechefer, pedagoger och kockar för att stödja dem i det pedagogiska och praktiska arbetet med mat-, miljö-, hälso- och hållbarhetsfrågor.

En grundläggande frågeställning i arbetet är:

Hur kan vi knyta maten och måltiderna till skolans och förskolans lärande processer och samtidigt servera allt bättre och mer hållbar mat till våra barn?

Lärande Hållbara Måltider stödjer förskolor och skolor till att ge maten och måltiden en mer central roll och fungera som ett verktyg i miljö-, hälso- och hållbarhetsarbetet. Syftet är att ge stöd för samverkan mellan måltidspersonal och den pedagogiska personalen så att andelen miljömåltider ska kunna öka, uppnå hållbarhetsmålen i skolplanen samt att stadens miljö-, klimat- och hållbarhetsmål lättare ska kunna uppnås.

Målsättningen är att skapa omkring femton spjutspetsskolor/förskolor som genom att dela med sig av sina erfarenheter kan fungera som lärande exempel för andra förskolor och skolor i staden och i landet.

Det handlar om att bidra till:

  • Ökad kunskap bland chefer, måltidspersonal, pedagoger och elever kring miljö- och hållbarhetsfrågorna och matens miljöpåverkan från jord till bord.
  • Arbetssätt och pedagogik som kan användas i hela staden.
  • Ökad samverkan mellan måltidspersonalen och pedagogisk personal.
  • Att göra hela skolan eller förskolan till en arena för hållbar utveckling där hållbarhetstankarna och helhetsperspektivet integreras i hela skoldagen.

Innan delarna vävs samman till helheter behövs kunskap. Deltagande förskolor och skolor erbjuds efter behov och önskemål; coachning, utbildning, pedagogiskt inspirationsmaterial, studiebesök med mera. Bland de förskolor och skolor som arbetar med Lärande Hållbara Måltider idag kan vi se en ökad andel ekologiskt och vegetariskt. Några enheter sticker ut med siffror på mellan 65 procent till 97 procent ekologiska råvaror med samma måltidsbudget som tidigare. Andra positiva effekter hos deltagande enheter är till exempel förbättrat samarbete mellan måltidspersonal och pedagoger, minskat matsvinn, ökad miljökunskap som lett till andra miljöåtgärder på enheterna, medvetenhet om hållbar utveckling och kopplingen till måltiden, utveckling av pedagogiska skolträdgårdar, utveckling av måltidsråden och attitydförändringar till matfrågor hos både elever och personal.

Mer information

Mer information via länken här till hemsidan för Lärande Hållbara Måltider>>

Kontakt

Välkommen att kontakta Lärande hållbara måltider via mail: larandehallbaramaltider@majornalinne.goteborg.se

Genom att följa Lärande Hållbara Måltider på Facebook och Instagram håller du dig uppdaterad om vad som händer!

Facebook: Lärande-Hållbara-Måltider

Instagram: larandehallbaramaltider