Med smak för kunskap

Projektet avslutades i  mars 2020

– Ett ESF-projekt med fokus på kompetensförsörjning i offentliga kök

Inom såväl den offentliga som privata måltidssektorn finns idag en gemensam utmaning när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen av utbildad kökspersonal och i synnerhet kockar. I takt med att branschen växer har tillströmningen av nyutbildad personal dessvärre minskat radikalt och därför måste man hitta nya vägar för att tillgodose branschens behov.

Projektets mål

Projektets mål var att utbilda kockar till yrkesbedömare respektive handledare för att man i den egna organisationen skulle kunna arbeta med validering av personal som inte har formell utbildning. Vidare kom projektet också att erbjuda måltidsbiträden att validera sin kunskap till kock samtidigt som en bredare grupp kökspersonal får möjlighet till mer generell kompetensutveckling i ämnen som till ex. specialkost, hållbara måltider och hygien.

Många av verksamheterna har behov av att bemanna vakanser, vilket förhindrar möjligheten att lyfta blicken och långsiktigt arbeta för att lösa problemen. Ett ytterligare spår i projektet var också att tillsammans med involverade arbetsgivare arbeta med strategiska kompetensförsörjningsplaner för att långsiktigt lösa behov av tillgång på kompetens.

Målet var att drygt 100 kockar utbildas till handledare respektive yrkesbedömare och att ca 65 måltidsbiträden ska få sin erfarenhet validerad till kock. Likaså ska ett 50-tal måltidsbiträden få kompletterande kunskaper för att komma närmare en validering.

Deltagare

Med i projektet finns Region Halland, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Halmstads kommun, Lidköpings kommun och Vara kommun.

Resultat

20 kockar utbildades till yrkesbedömare

40 kockar utbildades till handledare

40 måltidsbiträden validerades till kockar och ytterligare ca 30 måltidsbiträden deltog i kompetenshöjning.

Tre webbutbildningar togs fram inom köksekonomi, specialkost och livsmedelshygien. Dessa finns tillgängliga via Skolmatsakademin och Måltid Sverige.

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan april 2018 – mars 2020. RISE Jordbruk och Livsmedel driver projektet med Michaela Holmberg som projektledare. Projektet bygger på erfarenheter av Validering kock Västra Götaland som drivits genom Skolmatsakademin sedan 2016 och genom Måltid Sverige kunde en ansökan till ESF-rådet göras.

Kontakt

Michaela Holmberg, mejl michaela.holmberg@ri.se 


Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid

Inom projektet har en handbok kring kompetensförsörjning inom offentlig måltid arbetats fram. Ta del av framgångsfaktorer, processer och modeller och råd & tips. Ladda ner handboken här eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett tryckt exemplar till dig!


Reportage om Med smak för kunskap

Laholms Kommun, Klart med första internutbildade kocken>>