Måltidspedagogik i förskola

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Metoden grundar sig i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik, som läroplanen och de nationella folkhälso- och miljömålen. Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt. Utbildningarna görs i samverkan med Läromat och Måltid Sverige.

Mål

  • Att skapa förutsättningar för att integrera mat och måltider som en del av den pedagogiska verksamheten.
  • Att skapa förutsättningar till samarbete mellan måltidspersonal och pedagogisk personal på förskolan.
  • Att sprida kunskap kring hur förskolan kan arbeta med måltidspedagogik.

Målgrupp

Utbildningarna riktar sig till pedagoger och kockar hemmahörande i förskolan.

Varmt välkomna med er förfrågan till maltidsverige@ri.se


Seminarium och workshop i måltidspedagogik

Grundutbildning, heldag

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på olika metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik. Vi kommer bland annat att prova på att laborera med hjälp av våra sinnen, experimentera med livsmedel och dokumentera med ord våra smakupplevelser.

Måltidspedagogik i praktiken – handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog

Grundutbildning + fördjupning samt praktiskt arbete i egen verksamhet med coachning.

Vi vet att hållbara matvanor påverkar både prestation, hälsa och inlärning. Därför gäller det att börja i tid. Med leken som metod får barnen utveckla sina smakupplevelser, sitt ordförråd och sina preferenser. De involveras i förberedelserna av frukost, lunch och mellanmål och får lära sig laga mat. Deras självförtroende växer liksom intresset för att äta mer frukt och grönt, ja till och med att odla grönsaker eller hjälpa kocken i köket.

I utbildningen Måltidspedagogik i praktiken är fokus på hur och varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Deltagarna praktiserar måltidspedagogik i praktiken på sina respektive förskoleavdelning under tio-tolv veckor. Under tiden ska processen dokumenteras med hjälp av bilder och reflekterande veckorapport.

Kursen avslutas med ett seminarium som är baseras på deltagarnas erfarenheter.


Chefsseminarium i måltidspedagogik

Seminariet riktar sig till förskolechefer och andra beslutsfattare inom förskola. Syftet är att ge en bakgrund till måltidspedagogik samt att belysa vikten av att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd av förskolans styrdokument och de nationella folkhälso- och miljökvalitetsmålen och aktuell forskning. Vi berättar om framgångsrika projekt och hur man kan integrera måltidspedagogik som ett förhållningssätt i en kommun.


Sedan våren 2018 erbjuder Läromat fördjupningsutbildningar via webben!

Dessa utbildningar motsvarar deras fysiska utbildningar. De ligger utspridda över knappt 2 veckor så att man har gott om tid att titta på föreläsningarna och göra övningarna som ingår som obligatoriska moment. Effektiv tid som behöver läggas ner på respektive kurs beräknas till ca 6-8 tim. Varje utbildning innehåller föreläsningar, inspiration och tips och övningar samt avslutas med en muntlig gruppdiskussion (45 min) alternativt att man lämnar in skriftlig reflektion. Här hittar du mer info och anmälan till webbutbildningarna>>

Sapere-metoden

Fortsättningsutbildning

Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta och smaka på maten är grundtanken i Sapere och att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på barnens villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Allt behöver inte ätas eller ätas upp utan det är lek och experimenterande med mat.


Frukt och grönt med färg

Fortsättningsutbildning

Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs. Idag äter de allra flesta barn för lite frukt och grönsaker. Utbildningens fokus är att inspirera till hur man kan integrera frukt och grönsaker i den planerade pedagogiska verksamheten genom att arbeta med olika teman som till exempel färg.


Laga mat och baka med steg-för-steg-metoden

Fortsättningsutbildning

Metoden är utvecklad för bakning och matlagning med förskolebarn som innebär att varje barn får laga eller baka något med hjälp av en sekvens av kort med bild och text. Den är anpassad efter barnens utvecklingsnivå från att börja med det konkreta och enkla till att gå till det mer abstrakta och svårare. På så sätt kan barnet klara av att göra alla moment själv utan att en vuxen måste hjälpa till för att det är för svårt eller tungt. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt.


Den pedagogiska måltiden

Fortsättningsutbildning

Måltiden är en vardaglig situation som sker både i hemmet och på förskolan. Kanske är den så vanlig och alldaglig att de normer som verkar här riskerar att förbli oreflekterade och osynliga. Det är en rutinsituation och ett onyttjat ”mellanrum” i den pedagogiska verksamheten och som i första hand förknippats med omsorg och inte lärande. Ett ”mellanrum” som tar två till tre timmar om dagen. Genom att sätta måltiden i fokus och ta ett helhetsgrepp med tydliga mål så blir måltiden utan stress och tillfällen till samtal mellan vuxna och barn i lugn och ro.


Från jord till bord

Fortsättningsutbildning

Att se ett frö gro och växa till en planta som sedan går att äta är fascinerande för både stora och små. Barnen får en förståelse hur mat odlas och hur kretsloppet fungerar ”från jord till bord”. Det skapas möjligheter för barnen att ställa hypoteser och introducera naturvetenskapliga begrepp på ett naturligt sätt. Det behöver varken vara krångligt eller dyrt att sätta igång ett odlingsprojekt och det går alldeles utmärkt att odla året om. Utbildningen fokuserar på hur man kan arbeta med kretsloppet och hur man kan odla både inne och ute och inspirera till hur barnen kan tillaga det de odlat.


Kökets naturvetenskap

Fortsättningsutbildning

Naturvetenskap i förskolan innebär att barnen får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen genom lek och aktivitet tillsammans med förskollärarna. Genom vardagliga aktiviteter, som exempelvis matlagning får barnen iaktta likheter och olikheter, beskriva och jämföra och ordna och se mönster i olika fenomen. Med hjälp av det som sker i köket, kan man skapa en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp samtidigt som man väcker nyfikenhet att våga smaka och prova nya livsmedel. Utbildningen fokuserar på naturvetenskapliga experiment med hjälp av livsmedel där experimenten sätts i ett sammanhang i relation till förskolan måltider.


Barn i köket

Fortsättningsutbildning

Barnen brukar tycka att det både är roligt och spännande att få vara med i köket och hjälpa till. Genom att involvera både barnen och förskollärarna i planeringen av maten och måltiden kan det bli en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Livsmedelsverket, som är den myndighet som leder och samordnar livsmedelskontrollen i Sverige, anser att det är en pedagogisk vinst att låta barnen vara med vid matlagningen på förskolan. Att laga mat ute tillsammans med baren är också ett roligt sätt att väcka nyfikenhet kring det vi äter. Utbildningen fokuserar på hur man praktiskt kan arbeta med barn i köket, inne som ute, och vad man bör tänka på när små kockar hjälper till utifrån såväl säker mathantering som risk för olyckor.

Hanna Sepp

Hanna Sepp är fil dr, forskar om mat- och måltidskunskap i förskolan vid Högskolan Kristianstad och håller utbildningar i måltidspedagogik genom Läromat AB som hon också är grundare och VD för.

Susanne Thorén

Susanne Thorén är fil kand i biomedicin. Initiativtagare till Barnens bästa bord och kreatör inom mat och friskvård och håller utbildningar i måltidpedagogik genom Läromat.