9/12 Skolmåltiden en specialpedagogisk fråga?, Digitalt

Välkommen till ett webbinar med Ann-Sofie Larsson, specialpedagog i Laxå kommun och Charlotta Pettersson, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro universitet, som berättar om sitt treåriga projekt om att använda skolmåltiden som pedagogiskt redskap.

Datum: 9 december 2021

Tid: 13:30-15:00

Kostnad: Gratis

Plats: Digitalt via Zoom.

Målgrupp: Skolpersonal och måltidspersonal

Sista anmälningsdag: 7 december 2021

Mål och syfte med webbinariet

Hur kan vi använda skolmaten och måltidssituationen som ett pedagogiskt redskap för elever med behov av extra stöd?
Hur kan vi arbeta specialpedagogiskt, strategiskt och hälsofrämjande kring skolmaten och måltidssituationen, som ett sätt att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav?

Charlotta Pettersson var en av tre följeforskare i Skolmatsakademins pilotprojekt Väl godkänt för skolmåltiden, vilket resulterade i Handbok för schemalagda måltider. Webbinariet genomförs i samarbete med Örebro Universitet och Skolmatsakademin. Webbinariet är öppet för alla för att sprida de kunskaper och erfarenheter som Skolmatsakademin och RISE varit med och bidragit till i arbetet med att främja elevers hälsa, trygghet och studiero.

 

Välkommen med din anmälan!

Följeforskare

Charlotta Pettersson är fil.dr. och verksam som lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik på Örebro universitet vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). Hon är programansvarig och undervisande lärare för Specialpedagogiska programmet.

Se mer av vad Charlotta Pettersson har bidragit till med sin forskning:
Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv
En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Frukostseminarium: Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan? (YouTube)

I Framtidens lärarutbildning ingår hon i projektgruppen för delprojektet Samverkan för att främja skolnärvaro
https://www.oru.se/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/delprojekt/samverkan-for-att-framja-skolnarvaro/